خدمات کار و کارگری

نحوه پرداخت عیدی و پاداش به کارگران مشمول قانون کار چگونه است؟

راهنمای مقاله

 • در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که عیدی که به  مشمولان قانون کار تعلق می گیرد با عیدی که به مشمولان دستگاه‌ های دولتی یعنی کارمندان دولت  تعلق می گیرد، دو امر متفاوت است.

  عیدی که به کارکنان دولت تعلق می گیرد در پایان هر سال توسط خود دولت تعیین می‌ گردد لیکن عیدی کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند، بر طبق  فرمولی که در قانون کار مندرج  شده است، تعیین می گردد.

  بر طبق فرمول بیان شده در قانون کار، فرمول عیدی کارگران مشمول قانون کار، دو برابر آخرین دستمزد آن ها می باشد مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

  مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون چیست؟

  مبنای محاسبه عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه ایشان یا مزد مبنا می باشد و در مورد واحد هایی که  فاقد طرح طبقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی می باشند، این امر به تبع شغل کارگران محاسبه می گردد.

  حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار چقدر می باشد؟

  می دانیم که با توجه به آن چه که در قانون کار بدان اشاره شده است، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق مصوب در هر سال، دستمزد دریافت نماید، پس بنا براین عیدی کارگران نیز به هیچ وجه از دو برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه برای کارگران کمتر نخواهد بود.

  فرمول محاسبه عیدی کارگران به این صورت می باشد که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و بر 365 تقسیم می گردد. در صورتی که سال مورد نظر، سال کبیسه باشد، یعنی اسفند ماه 30 روزه بوده،  محاسبات عیدی متناسب با 366 روز محاسبه می گردد.

  همچنین در موارد معافیت مالیاتی آن سال نیز متناسب با 366 روز در نظر گرفته می‌شود.

  اگر کارگری کمتر از یک سال در کارگاهی کار کرده باشد، وضعیت عیدی او به چه نحو محاسبه می گردد؟

  مبلغ اعلام شده در مطالب بالا برای کارگرانی می باشد که حداقل یک سال در کارگاه مشغول به کار بوده اند، اما در مورد کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه مشغول بوده اند هم عیدی در نظر گرفته می شود، منتها با فرمولی متفاوت از دیگر کارگران دارای سابقه یک سال به بالا.

  به این نحو که عیدی متعلق به این دسته از کارگران به نسبت مدت کارکرد ایشان در کارگاه محاسبه می شود مثلا اگر کارگری 7 ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده است، عیدی وی بر طبق 7 ماه کار کرد او در کارگاه محاسبه می گردد.

  پاداش

  به چه کارگرانی بر طبق قانون کار در پایان سال، عیدی تعلق می گیرد؟

  طبق آن چه که در قانون کار ذکر شده است، به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از نیروی  قرارداد دائمی، نیروی قراردادی موقت و کار معین، کارمزد بگیران وکارگران فصلی نیز به نسبت کارکردشان در کارگاه، عیدی تعلق می گیرد.

  نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به چه منوال می باشد؟

  کلیه مستمری بگیران که از کارافتاده می باشند و همچنین کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی، همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می‌ گردد، این امر به این معنا می باشد که میزان عیدی پرداختی این دسته از افراد، هر ساله  توسط هیأت دولت تعیین می گردد و به مشمولان پرداخت می شود.

  آیا در هنگام محاسبه عیدی و پاداش سالانه، مدتی که کارگر در مرخصی استعلاجی بوده نیز جز سوابق وی منظور می گردد؟

  بر اساس ماده 74 قانون کار “مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار کارگران محسوب می شود” بدین ترتیب اگر کارگری به مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، برود، جز سوابق کاری وی محسوب گردیده و علی القاعده مشمول عیدی پایان سال نیز می گردد.

  عیدی و پاداش کارگرانی که به طور پاره وقت مشغول به کار هستند، چگونه محاسبه می گردد؟

  بر طبق آن چه که در ماده 39 قانون کار بدان اشاره شده است “مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.”

  لذا همانطور که به درستی اشاره گردید عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد و این مبلغ به نسبت ساعات کاری ایشان پرداخت می گردد.

  عیدی و پاداش کارگرانی که به صورت ساعتی در کارگاه مشغول به کار هستند، بر چه مبنایی محاسبه می گردد؟

  در مورد کارگرانی که به صورت ساعتی در کارگاه مشغول به کار می باشند و بدین ترتیب برای ایشان حقوق ماهانه ثابت در نظر گرفته نشده است و دستمزد آن ها در هر ماه بستگی به ساعات کاری ایشان متغیر می باشد، برای محاسبه عیدی و پاداش این دسته از کارگران، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار می گیرد و بر طبق چنین فرمولی عیدی پایان هر سال خود را دریافت می نمایند.

  پرداخت عیدی آخر سال به کارگران فصلی  و کارمزدی به چه منوال می باشد؟

  بر طبق قانون کار، مبلغ پرداختی که بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول قانون کار که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

  ضمنا مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال می باشد.

  پاداش

  آیا کارگرانی که به صورت آزمایشی در کارگاه مشغول به کار هستند، مشمول دریافت عیدی می‌ شوند؟

  کارگرانی که به صورت آزمایشی در کارگاه ها مشغول به کار می گردند، با توجه به ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت کار آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود؛ در این موارد حتی اگر رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود، باز هم کارفرما ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوران آزمایشی کارگر  می باشد؛ به طور عکس آن نیز صادق است.

  یعنی حتی اگر قطع رابطه از سوی کارگر نیز باشد_ زیرا در دوره آزمایشی  هر دو طرف حق فسخ قرارداد خود را دارند_ در مدت کار آزمایشی حقی برای کارگر ایجاد می‌ گردد و کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا می باشد که عیدی  نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

  بنابراین با این اوصاف عیدی و پاداش آخر سال، به کارگرانی که دوره آزمایشی مشغول به کار در کارگاه می باشند نیز تعلق می گیرد.

  آیا پرداخت عیدی پایان سال را می ‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

  ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران که در سال 1370 توسط مجلس شورای اسلامی وقت تصویب گردید، طبق تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده– تنها در پایان سال– مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفا علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

  پس با این ترتیب پرداخت عیدی خارج از ایام آخر سال شمسی، معنایی ندارد و اگر به این عنوان پرداختی در میانه سال صورت بگیرد، علی الحساب همان عیدی و پاداش شب عید محسوب می گردد.

  اگر کارگری در طول سال با کارفرما قطع رابطه کارگری و کارفرمایی داشته باشد، در پایان سال مشمول پاداش و عیدی می گردد؟

  اگر رابطه کاری کارگر و کارفرمایی در میانه سال به هر نحوی مثلا به علت استعفا یا اخراج یا  بازنشستگی و از کارافتادگی و به طور کلی به هر نحو دیگری با کارگاه و کارفرما قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد وی در کارگاه، مستحق به دریافت عیدی و پاداش سالانه می باشد.

  تفاوت سنوات کارگران مشمول قانون کار با عیدی کارگران مشمول قانون کار چه می باشد؟

  عیدی مبلغی می باشد که در پایان هر سال سالانه به طور اجباری توسط کارفرما به کارگر جهت شروع سال نو پرداخت می گردد و از وظایف مهم کارفرمایان که در قانون کار بدان اشاره شده است می باشد؛ اما سنوات پرداخت مبلغی اجباری از سوی کارفرما به کارگر می باشد که  بعد از فراغت کارگران به آن ها پرداخت می گردد.

  این پرداختی جهت بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کارگر، فوت کارگر، استعفا کارگر و مواردی از این دست تعیین شده است که البته در صورت فوت کارگر، به خانواده کارگر پرداخت می گردد.

  حداقل میزان سنوات سالانه حقوق یک ماه کاری کارگر می باشد که البته در صورت تمایل کارفرما این مبلغ می تواند بیشتر از این هم باشد ولی کمتر از این حد نمی تواند باشد.

  آن چه که رایج است این است که سنوات اصولا به همراه عیدی پایان سال پرداخت می گردد لیکن کارفرما می تواند در صورت رضایت کارگران پرداخت آن را معوق نماید و در فصول و زمان دیگری پرداخت نماید.

  تفاوت پاداش کارگران با عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار، چه می باشد؟

  همانطور که اشاره کردیم عیدی مبلغی می باشد که در پایان هر سال سالانه به طور اجباری توسط کارفرما به کارگر جهت شروع سال نو پرداخت می گردد و از وظایف مهم کارفرمایان که در قانون کار بدان اشاره شده است می باشد.

  اما پاداش پرداختی می باشد که از انواع مختلفی برخوردار است که کارفرمایان اصولا با توجه به صلاحدید و قوانین کارگاه خود در طول سال کاری، به کارگران حائز و واجد شرایط مربوطه خود پرداخت می نمایند. پس با این توضیحات تفاوت بین پاداش و عیدی و سنوات وجود دارد که باید بدان توجه گردد.

  پاداش

  رسیدگی به اختلافات مربوط به عیدی میان کارگر و کارفرما در کدام مرجع صورت می پذیرد؟

  طبق تبصره 3 ‌از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش ‌بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌ باشد.

  پس از آن جهت که عیدی یکی از حقوق قانونی کارگران می باشد، در صورت عدم پرداخت آن توسط کارفرمایان، حق مراجعه و اعتراض به مراجع حل اختلاف قانون کار برای کارگران وجود خواهد داشت.

  آیا برای پیگیری اختلافات میان کارگر و کارفرما نظیر اختلاف بر عدم پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران، احتیاج به مراجعه به وکیل دادگستری می باشد؟

  تجربه حاکی از آن است که تنظیم انواع دادخواست، انواع شکوائیه، تهیه لایحه دفاعیه و اظهارنامه برای هیات های موضوع قانون کار و همچنین پیگیری پرونده های تامین اجتماعی مانند پیگیری پرونده های کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف اداره حائز پیچیدگی های فراوانی است که ما را نیازمند مراجعه به وکیل کار خبره که بارها در پرونده های مختلف این مسیر ها را طی نموده است، می باشد.

  امور حقوقی مانند هر امر دیگری، نیازمند مراجعه به متخصصین در این حوزه می باشد. تجربه ها حاکی از این امر می باشد که عدم استفاده از دانش و تجربه وکلای مجرب در پرونده ها، باعث زیان های جبران ناپذیر یا اطاله دادرسی و در موارد بسیاری پشیمانی دیگر سودی ندارد.

  وکلای خبره با توجه به دانش و مهارت خود و آشنایی با مسیر طاقت فرسا و فنی حقوقی در پرونده ها دلسوزانه درکنار شما می ایستند، بهترین راهکار را برای پرونده شما مورد استفاده قرار می دهند.

  باید توجه داشته باشید هر پرونده با پرونده دیگر فرق می کند و برای هر کدام راهکار متفاوتی با توجه به شرایط خاص آن پرونده وجود دارد که تشخیص بهترین راه صرفا از طریق وکلایی که دانش و تخصص حقوقی دارند امکان پذیر است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱