دادخواست هاکارفرما

ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی | کارفرما

 • طرح هر دعوایی نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. در واقع آیین و تشریفات اقامه دعاوی حقوقی باید رعایت شود تا مرجع رسیدگی درخواست افراد را مورد بررسی قرار دهد.

  در دعاوی کار که اختلاف بین کارگر و کارفرما مطرح می‌شود، هر یک از طرفین به دنبال احقاق حقوق خود هستند و در این ثبت شکایتی که در اداره کار صورت می‌گیرد، کارگر و یا کارفرما قصد مطالبه حق و حقوق خود را دارند.

  همانطور که در قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتا عنوان شده است که لازمه رسیدگی به هر دعوایی در دادگاه، تسلیم دادخواست است، این موضوع در ارتباط با دعاوی کار نیز مطرح می‌شود.

  در واقع برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، بایستی دادخواستی در این زمینه تنظیم و ارائه شود. تا زمانی که دادخواستی ارائه نشود، به لحاظ قانونی اداره کار وظیفه رسیدگی  اختلافات کارگر و کارفرما را ندارد.

  با تنظیم و ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و قبل از آن بدوی می‌شود، پرونده وارد مرحله رسیدگی شده و فرآیند قانونی آن انجام می‌شود. نحوه و شرایط اقامه دعاوی کار تا حد زیادی شباهت به دعاوی حقوقی دارد.

  در واقع همانطور که اولین گام در رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه، ارائه دادخواست است، در ارتباط با دعاوی کار نیز چه از طرف کارگر و یا کارفرما اقامه شده باشد، باید ثبت دادخواست صورت گیرد.

  ترتیب رسیدگی به دعاوی بین کارفرما و کارگر ابتدا در هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف اداره کار انجام می‌شود. در واقع دادخواستی که شاکی برای شکایت تنظیم می‌کند، بدوا مورد بررسی در هیات تشخیص قرار گرفته که به آن دادخواست بدوی گفته می‌شود.

  در صورتی که این هیات اقدام به صدور رای نمود، طبق قانون طرفین دعوا می‌توانند اعتراضشان را نسبت به حکم صادره اعلام کنند.

  یکی از روش‌های قانونی اعتراض نسبت به آرای هیات تشخیص اداره کار، تجدید نظرخواهی است. تجدید نظر خواهی روش قانونی برای اعتراض به آرای محاکم دادگستری است که در دعاوی کار نیز از آن استفاده می‌شود.

  با ارائه درخواست تجدید نظر، پرونده مجددا در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شود. ارائه تجدید نظر خواهی منوط به تنظیم و ثبت دوباره دادخواست دارد. در واقع اگر قصد اعتراض در مورد رای هیات تشخیص را دارید، باید اقدام به تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی کنید.

  دادخواست تجدید نظر خواهی، شیوه نگارش و تنظیم خاص خود دارد و ثبت آن نیز به صورت غیر حضوری انجام می‌شود. برای آشنایی با چگونگی ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و تنظیم آن می‌توانید با سامانه وکیل کار 24 در ارتباط باشید.

  دادخواست تجدید نظر خواهی چیست؟

  دادخواست یک اوراق قضایی است که ثبت شکایات حقوقی از طریق آن انجام می‌شود. دادخواست را می‌توان یکی از پرکابردترین انواع اوراق قضایی در نظر گرفت که لازمه رسیدگی به هر دعوا حقوقی در دادگاه، تنظیم و تسلیم دادخواست است.

  مراجع قضایی زمانی مقدمات رسیدگی به درخواست افراد را فراهم می‌کنند که دادخواستی در این زمینه تنظیم و تقدیم شده باشد. بدون ارائه دادخواست، امکان رسیدگی به خواسته و تقاضای افراد وجود ندارد.

  حال در مورد این سوال که دادخواست تحدید نظر خواهی چیست، باید گفت که دادخواستی که در مرحله رسیدگی تجدید نظر تنظیم و تقدیم مرجع مربوطه می‌شود به عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی شناخته می‌شود. تجدید نظر خواهی  همانطور ک از نام آن پیدا است، افراد متقاضی خواستار تجدید و بررسی مجدد نسبت به پرونده ثبت شده هستند.

  تجدید نظرخواهی راهی است که طرفین دعوا می‌توانند از آن برای رسیدگی مجدد پرونده اتخاذ کنند. با ارائه درخواست تجدید نظر، پرونده‌ای که در مرجع بدوی رسیدگی شده است، برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. برای تجدید نظر خواهی بایستی دادخواستی مجزا تنظیم شود.

  در واقع مرجع تجدید نظر، دادخواستی که در مرحله بدوی تنظیم و ثبت شده است را رسیدگی می‌کند و تحدیدنظرخواه باید دوباره اقدام به نگارش دادخواست دیگری نماید.

  در دعاوی کار نیز برای آن که شکایت مطرح شده مجددا در هیات حل اختلاف اداره کار مورد بررسی قرار گیرد، لازم است تا دادخواست تجدید نظر تنظیم و ثبت شود.

  شیوه نگارش دادخواست تجدید نظر کمی با دادخواست بدوی تفاوت دارد. بنابراین افرادی که قصد تجدید نظر نسبت به رای هیات تشخیص را دارند، می‌بایست با نحوه نگارش دادخواست تجدید نظر آشنا باشند. البته شیوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر در قانون آیین دادرسی کار به آن اشاره شده است.

  تنظیم دادخواست تجدید نظر

  تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی برای کارفرما

  زمانی که دعوایی در اداره کار از طرف کارفرما و یا کارگر اقامه می‌شود، رسیدگی به این دعوا ابتدا در هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف کارگر و کارفرمل صورت می‌گیرد.

  دادخواستی که ابتدا در هیات تشخیص رسیدگی می‌شود، دادخواست بدوی است و در نهایت با صدور رای از طرف این هیات، اگر طرفین معترض باشند، می‌توانند درخواست تجدید نظر بدهند.

  درخواست تجدید نظر نیز مستلزم ارائه دادخواست است. رسیدگی به دادخواست تجدید نظر در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت که تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف صورت می‌گیرد.

  حال تصور کنید ثبت شکایت از طرف کارگر و یا کارفرما صورت گرفته اما کارفرما رای صادرشده مطابق با خواسته او نیست و یا این که به دلایل قصد دارد تا مجدد شکایت مزبور رسیدگی شود.

  طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد. در تجدید نظر خواهی، کارفرما و یا کارگر درخواست می‌کنند که هیات حل اختلاف رای هیات تشخیص را مجددا بررسی کند.

  رای هیات تشخیص می‌تواند توسط هیات حل اختلاف رد یا تایید شود. در صورتی که ایردات وارده از طرف تجدید نطر خواه، وارد دانسته شود، رای هیات تشخیص نقض شده و پرونده مجدد رسیدگی می‌شود.

  در واقع هیات حل اختلاف، اقدام به رسیدگی ماهوی پرونده می‌کند و دوباره رای جدید صادر می‌نماید. در صورت رد درخواست تجدید نظر، همان رای هیات تشخیص تایید شده و لازم الاجرا می‌گردد.

  تنظیم دادخواست تجدبد نظرخواهی در ارتباط با دعاوی کار می‌تواند از طرف کارگر و یا کارفرما باشد. در سامانه وکیل کار 24 به صورت تخصصی، کلیه فرآیند نگارش دادخواست تجدید نظر خواهی برای کارفرما  انجام می‌شود.

  بنابراین کارفرما می‌تواند با ارائه درخواست تجدید نظر از هیات حل اختلاف تقاضا کند که رای صادره از هیات تشخیص پیرامون شکایت طرح شده را مجددا بررسی کند.

  مرجع رسیدگی به دادخواست تجدید نظر کارفرما

  در مورد مرجع رسیدگی به دادخواست تجدید نظر که از طرف کارفرما ارائه می‌شود، باید گفت که به طور کلی چنین درخواست‌هایی در هیات حل اختلاف اداره کار صورت می‌گیرد.

  طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی، هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.

  در واقع دعاوی کار طبق قانون ابتدا در هیات تشخیص رسیدگی شده و در بازه زمانی تعیین شده در قانون کار، کارگر و کارفرما می‌توانند اعتزاض خود را در قالب دادخواست تجدید نظر تقدیم هیات حل اختلاف کنند.

  واضح است که دعاوی مرتبط با کار ابتدا در هیات تشخیص بررسی می‌شوند و هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر است اما در مواردی نیز برخی از پرونده‌های دعاوی کار به جای این که در هیات تشخیص رسیدگی شوند، مستقیما به هیات حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند.

  هیات تشخیص اداره کار همان مرجع بدوی است که ابتدا دادخواست‌هایی از طرف کارگر و یا کارفرما به ثبت می‌رسد را بررسی می‌کنند. هیات حل اختلاف نیز همان مرجع تجدید نظر است که بررسی درخواست تجدید نظر را در دستور خود قرار می‌دهند.

  تجدید نظر خواهی حق قانونی طرفین دعوا است و در دعاوی کار نیز، کارگر و کارفرما می‌توانند در مورد رای صادره اعتراض نمایند. تجدید نظر خواهی نیز شرایطی دارد که بایستی تجدید نظر خواه برای رسیدگی قانون آن تمامی قواعد و اصول تعیین را رعایت کند.

  ثبت تجدید نظر خواهی

  مهلت قانونی ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی

  در صورتی که کارفرما بخواهد تا نسبت به رای هیات تشخیص درخواست تجدید نظر بدهد، باید دادخواست تجدید نظر را در مهلت زمانی مشخصی ارائه نماید. در واقع کارفرما باید به این موضوع توحه داشته باشد که در همان مهلت قانونی اقدام به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی کند.

  طبق ماده 159 قانون کار، ، رای هیات تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم ‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجرا‌ خواهد بود.

  بنابراین می‌توان گفت که درخواست تجدید نظر خواهی، در هیات حل اختلاف رسیدگی می‌گردد و تجدید نظرخواه در مهلت قانونی یعنی پانزده روز ار تاریخ صدور رای هیات تشخیص، انجام می‌شود.

  با اتمام مهلت در نظر گرفته شده دیگر درخواست تجدید نظر اعتبار ندارد و رای هیات تشخیص در این صورت قطعی و لازم الاجرا می‌شود.

  لازم است که اصولا طرفینی از دعوا اقدام به تجدبد نطر خواهی می‌کنند که رای به نفعشان صادر نشده باشد. در این صورت که درخواست تجدید نظر از طرف کارفرما ارائه می‌شود، بدین معناست که کارفرما رای هیات تشخیص به نفع او نبوده و مطابق با مصلحت طرف دیگر دعوا که همان کارگر می‌باشد، صادر شده است.

  در ماده 108 قانون آیین دادرسی، در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود، اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

  ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی به صورت غیر حضوری

  ثبت انواع اوراق اداری مرتبط با دعاوی کار به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امکان پذیر است. در سامانه جامع اداره کار، ثبت دادخواست تجدید نظر و سایر دادخواست‌ها به صورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌شود.

  کارفرما برای به ثبت رساندن دادخواست تجدید نظر دیگر لازم نیست که مراجعه حضوری به اداره کار داشته باشد و می‌تواند به بهترین شکل ممکن دادخواست را در سامانه جامع اداره کار به ثبت برساند..

  نه تنها دادخواست تجدبد نظر بلکه دادخواست بدوی و سایر اوراق مربوطه مانند لایحه و مدارک مورد نیز به صورت آنلاین ثبت می‌شوند. در مورد شیوه ثبت الکترونیکی دادخواست تجدید نظر باید گفت که ابتدا به سامانه جامع اداره کار مراجعه نمایید و سپس با تشکیل حساب کاربری دادخواست را ثبت کنید.

  ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اداره کار

  موارد مندرج در دادخواست تجدید نظر خواهی اداره کار

  اصولا شیوه نگارش دادخواست تجدید نظر که در مراجع قضایی ثبت می‌شوند، با دادخواست تجدید نظری که در اداره کار رسیدگی شده، تفاوت خاصی ندارد.

  از این رو می‌توان مقرراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیوه نگارش دادخواست تجدید نظر خواهی عنوان شده است نیز برای تنظیم دادخواست مرتبط با اداره کار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  متقاضی تجدید نظر خواه در دعاوی کار، جدای از این که باید در مهلت قانونی، دادخواست تجدید نظر را ارائه دهد، باید در متن دادخواست به شیوه نگارش موارد زیر توجه داشته باشد:

  1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
  2. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده.
  3. حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است.
  4. مرجع صادرکننده رای.
  5. تاریخ ابلاغ رای.
  6. دلایل تجدید نظر خواهی.

  همانطور که مشخص است، ستون و موارد مندرج در برگه دادخواست تجدید نظر با دادخواست بدوی متفاوت است و از این رو دادخواست تجدید نظر نیز شیوه نگارشی خاص خود دارد.

  اگر درخواست تجدد نظر از طرف کارفرما ارائه شده باشد، ستون تجدید نظر خواه در مورد مشخصات کارفرما و در صورتی که دعوا علیه کارکر اقامه نموده شده باشد، ستون تجدید نظر خوانده، در مورد مشخصات کارگر است.

  بحش مربوط به مرجع صادرکننده رای در دادخواست تجدید نظر همان هیات تشخیص است و باید تاریخ صدور رای و همچنین دلایلی که کارفرما قصد تجدید نظر خواهی را داشته است در متن دادخواست به صورت دقیق نوشته شود.

  ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی توسط وکیل اداره کار

  شیوه تنظیم و ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی برای کارفرما

  ثبت دادخواست تجدید نظر در ارتباط با دعاوی کار چند سالی است که به صورت الکترونیکی در سامانه جامع اداره کار انجام می‌شود.

  با این اوصاف ممکن است که افراد مختلفی با نحوه و شیوه ثبت دادخواست در این سامانه آشنا نباشند. در این صورت برای ثبت و تنظیم دادخواست تجدید نظر می‌توانید با وکیل کار 24 در ارتباط باشید.

  در سامانه مزبور، تنظیم و ثبت دادخواست تجدید نظر به شیوه مناسبی انجام می‌شود و بدون مشکل خاصی می‌توانید فرآیند ثبت دادخواست را انجام دهید.

  تیم تخصصی حقوقی ما آماده ارائه خدمات متنوع در مورد تنظیم دادخواست دعاوی کار و ثبت آن است. نگارش دادخواست برای کارفرما و ثبت آن در سامانه اداره کار توسط وکلا و کاشناسان ما به صورت تخصصی انجام می‌شود.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱