قرارداد کار

آیا کارفرما می تواند در مدت قرارداد آزمایشی حقوق کارگر را پرداخت نکند؟

 • فرد، تحت عنوان یک کارفرما یا شخصی که به دنبال پیدا نمودن یک کار به سوی بیرون از خانه روانه شده است، به طور قطع با اصطلاح کار آزمایشی رو به رو گشته است.

  اغلب از اشخاصی که به تازگی در محلی مشغول به انجام کار شده اند، چنین خواسته می‌شود؛ مدت زمانی بسی اندک به گونه آزمایشی در موقعیت شغلی مدنظر مشغول به انجام آن کار گردد.

  پس از گذر آن مدت زمان خواهد بود که، نسبت به امتداد همکاری در طی آتی با آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌گردد. با این وجود امکان دارد با آن که به شخص عنوان کار آزمایشی داده شده است.

  ولیکن از قوانین و مقررات آن به گونه‌ای تمام و کمال آگاه نباشند. امکان دارد برای شما سوالاتی در این حیطه رقم خورده باشد. که یکی از سؤالات مطروحه این باشد که آیا کارفرما می‌تواند در مدت قرارداد آزمایشی حقوق کارگر را پرداخت نکند؟

  قرارداد کار چه می‌باشد؟

  بنا بر ماده‌ هفت قانون کار:

  قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌العمل، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

  اقسام معاهدات کار به عبارتی تنظیم کننده روابط مابین کارگر و کارفرما می‌باشد. زیرا متن این معاهدات معین می‌نماید که کارگر در برابر به انجام رساندن کار معینی به یک روشی تعیین شده و طی مدت زمانی معین، حقوقی را از کارفرما اخذ می‌کند.

  طی یک قرارداد کار آن چه که به چشم می‌خورد، میتواند عبارت باشد از:

  • دو طرف قرارداد.
  • تاریخ به انعقاد رساندن آن.
  • نوع قرارداد انعقاد گردیده.
  • مدت زمان قرارداد منعقد گشته.
  • حقوق و مزایای کارگر طی قرارداد.
  • چگونگی تادیه حقوق کارگر از جانب کارفرما.

  البته بنابر آن چه که میان کارگر و کارفرما به مرحله‌ توافق رسیده است.

  امضای قرارداد

  کارگر و کارفرما طی قرارداد کار

  بنابر ماده‌ دو قانون کار، کارگر به فردی اطلاق می‌گردد که به هر عنوان در برابر اخذ حق العمل خود حال آن که مزد باشد یا حقوق و یا نیز سهم سود، دیگر مزایا به تقاضای کارفرما کار می‌نماید.

  حال آن که در برابر کارگر، شخص کارفرما قرار می‌گیرد‌. او نیز شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که کارگر بنابر درخواست صورت گرفته از جانب او و در برابر اخذ حق العمل برای وی کار می‌کند.

  کارفرما شخصی می‌باشد که ابزار و سرمایه‌ی لازم به جهت شروع به کار یک موسسه تولیدی، خدماتی را در اختیار خود داشته  و می‌بایست از نیروی کار دیگران نهایت استفاده را به عمل آورد.

  قرارداد کار آزمایشی

  ضمن قانون کار اشاره مستقیمی به قرارداد کار آزمایشی نگردیده است. با این وجود، بنا بر ماده‌ یازده قانون کار، دو طرف قرارداد یعنی همان کارگر و کارفرما خواهند توانست با توافق همدیگر، یک دوره‌ای را تحت عنوان دوره یا روند کار آزمایشی در نظر انگارند. این دوره اغلب سه ماهه در نظر گرفته خواهد شد و جزئی از معاهده کار تلقی می‌شود.

  ضمن تبصره ماده فوق الذکر بر این مسئله تاکید گشته است که مدت زمان دوره‌ آزمایشی می‌بایست طی قرارداد کار آزمایشی معین گردد. در این قبیل از معاهدات با اکتفا به امکان قطع کار، امتیاز حق فسخ در نظر گرفته نشده است.

  می‌بایست چنین بگوییم که در معاهده کار، موضوعی تحت عنوان قرارداد آزمایشی به چشم نخواهد خورد. نیز ماده یازده این قانون به حق توافق میان دو سوی قرارداد به منظور داشتن چنین معاهده‌ای اشاره می‌نماید.

  شرایط منوط بر قرارداد آزمایشی

  همانگونه که ما نیز در قسمت فوقانی متن خود اشاره نمودیم؛ معاهده آزمایشی بنا بر توافق دو طرف به مرحله‌ی انعقاد می‌رسد. از این جهت همانند هر معاهده دیگری هر دو سویه قرارداد یعنی کارگر و کارفرما می‌بایست آن را به مرحله‌ تایید و امضاء رسانند.

  این نوع از معاهدات کار تنها می‌تواند در ابتدای کار انعقاد گردد و کارفرما نخواهد توانست پس از گذشت مدت زمانی از انجام خدمات تقاضای انعقاد معاهده آزمایشی را داشته باشد.

  بهتر است این گونه بگوییم که این تقاضا در هیچگونه شرایطی قابل قبول نمی‌باشد.

  برخی از شرایط و ضوابط حائز اهمیت قرارداد کار آزمایشی

  چون دیگر قراردادهای کار، شرط اساسی صحت و سقم این معاهده تأیید و امضاء از جانب هر دو طرف می‌باشد. همانگونه که در قسمت فوقانی متن اشاره نمودیم.

  نکته بعد که بهتر است نسبت بدان بی توجه نباشیم، این می‌باشد که؛ قرارداد کار تنها به هنگام شروع به انجام کار در محل کار می‌بایست انعقاد گردد.

  چنانچه که در روند دوره قرارداد کار آزمایشی کارفرما تصمیم خود را به جهت فسخ آن بگیرد، می‌بایست حقوق کارگر را برای تمامی مدت زمانی که در روند آن معاهده تعیین گردیده است، بپردازد.

  البته که در نظر گرفتن این شرایط ضمن قرارداد کار آزمایشی منجر خواهد شد تا کارفرما نتواند بدون علت کارگر را اخراج نماید. از این جهت او فرصت خواهد داشت تا به اتمام رسیدن دوره‌ آزمایشی تمامی استعدادها و مهارت ‌های خود را بروز دهد.

  از سویی دیگر بهتر است چنین بگوییم که؛ کارگر با اطمینان خاطر می‌تواند تمامی تمرکز خود را بر روی به انجام رساندن کار خود گذارد.

  حال آن که چنانچه کارگر طی مدت زمان کار آزمایشی، تصمیم به فسخ آن بگیرد، تنها می‌تواند حقوق مدت زمانی را که در محل کار مشغول به انجام بوده است را بگیرد.

  در این روند، نکته مثبت آن است که چنانچه کارگر بعد از مدتی به نتیجه رسید که امکان امتداد همکاری را ندارد، از سویی دیگر کارفرما هم این اطمینان خاطر را داشته باشد که کارگر با فسخ نمودن یک طرفه، حقوقی بیشتر از کارکرد خود اخذ نخواهد نمود.

  تا به این قسمت از مطلب به طور قطع شما کارگران عزیز بدین نتیجه دست یافتید که شما در دوران قرارداد کار آزمایشی مستحق اخذ حقوق می‌باشید.

  امضای قرارداد کاری

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  1. به جهت انجام شکایت از کارفرمای خود در راستای عدم پرداخت حقوق دوره‌ی آزمایشی می‌بایست در ابتدا به سوی اداره کار رهسپار شوید. توجه کنید که به شعبه نهاد کار منوط بر کار خود بروید. به منظور انجام این کار خواهید توانست از شعبات بیمه محل کار خود اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید.
  2. حال آن که شما باید به سوی شعبه اداره کار عازم گردید. یک نامه از آن محل برای شعبه بیمه‌گذار اخذ کنید.
  3. سپس به شعبه بیمه‌گذار بروید و سابقه مربوط به بیمه خود را جمع‌آوری نمایید.
  4. پس از آن با اکتفا به سوابق بیمه خود به اداره روید به قسمتی تحت عنوان واحد ارجاع. در اختیار شما یک فرم تحت عنوان فرم دادخواست قرار خواهد گرفت، آن را بهتر است به گونه‌ تمام و کمال کامل نمایید. ضمن این فرم اطلاعات شخصی و همچنین کاری خود را وارد کنید. نیز در پایان دادخواست خود را ضمن فرم مربوطه وارد کنید.
  5. این زمان خواهد بود که اداره کار به شما نامه‌ای تحت عنوان نامه‌ی سازش داده می‌شود. شما باید نامه سازش را در اختیار کارفرما خود قرار دهید‌. چرا که کارفرما باید ضمن جلسه‌ سازش که حدودا دو هفته بعد تشکیل خواهد شد، شرکت به عمل آورد.
  6. جلسه سازش در اداره کار برگزار خواهد شد. حال بدین هنگام خواهد بود که کارگر و کارفرما هر آنچه که در اختیار خود دارند (مقصود ما اسناد و مدارک موجود است) بنابر دادخواست کارگر ارائه می‌دارند.
  7. یا آن که به توافق می‌رسند و حقوق دوره‌ آزمایشی کارگر پرداخت می‌گردد. یا آن که کارفرما طی جلسه حضور به عمل نمی‌آورد و یا آن که کارفرما هم حاضر می‌شود ولیکن آن دو با یک دیگر به توافق نمی‌رسند و کار آن دو به جلسه سازش جهت حل مشکل می‌کشد.
  8. ضمن این جلسه (مقصود ما جلسه سازش است) به دو سو رای کارشناس ابلاغ می‌گردد. چنانچه که کارگر یا کارفرما اعتراض داشته باشند. کار به جلسات حل اختلاف پرونده خواهد کشید.

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  ما می‌توانیم اسناد و مدارک لازم به جهت شکایت از کارفرما را در موارد بیان شده در قسمت ذیل خلاصه نماییم:

  • کامل نمودن دقیق و کامل فرم دادخواست (شما می‌توانید فرم دادخواست را ضمن فرم‌های مورد نیاز جویا گردید.)
  • ارائه داشتن اصل به همراه فتوکپی از کارت ملی خود، (مقصود کارگر است).
  • ارائه داشتن اصل شناسنامه به همراه فتوکپی از صفحه های اول و دوم.
  • ارائه داشتن اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی به همراه یک فتوکپی.
  • تصویر معاهده به همراه رسید حقوقی (به هنگام وجود).
  • ارائه داشتن پرینت از حساب بانکی به هنگام واریز قسمتی از حقوق توافق شده.
  • دادخواست و پیوست های منوط بدان (اسناد مرتبط با عملکرد) می‌بایست به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک جلد باشد.
  • ارائه داشتن اصل مدارک مورد استناد به همراه اسناد احراز هویت به مرجع رسیدگی کننده به دعوا ضمن جلسه‌ی دادرسی الزامی و ضروری می‌باشد.
  • به هنگام تحویل دادخواست به طریق نماینده‌ قانونی پیوست اسناد مثبت نمایندگی و به ثبت رساندن آن در دبیرخانه امری ضروری است.

  هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  به جهت آن که اشخاص بتوانند دعوی میان خود با کارفرما را به انجام رسانند، می‌بایست به طریق سامانه جامع روابط کار پیگیری های مورد نیاز خود را به عمل آورند.

  حال آن که در ابتدای کار می‌بایست در سامانه جامع احراز هویت کنند و پس از آن رمز عبور را اخذ نمایند، دادخواست خود را به مرحله ثبت رسانید. پس از آن است که برای کارفرما به طریق اداره کار یک دعوت نامه ارسال می‌گردد.

  به منظور ثبت شکایت خود البته بدین طریق، هزینه بسیاری دامن‌گیر شما نخواهد شد. تنها شما مکلف خواهید بود به منظور اخذ کد ورود مبلغی را پرداخت نمایید.

  حال آن که چنانچه که شما به جهت پیگیری دعوای خود میان کارفرما و ملزم داشتن او به جهت پرداخت حقوق دوره‌ آزمایشی مایل باشید که یک وکیل برای انجام امور خود داشته باشید. هزینه منوط بدان نیز اغلب با توافق میان دو طرف (وکیل و کارگر) معین خواهد گشت.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با جوانب گوناگون دعوا با ما در وکیل کار 24 در ارتباط باشید.

  تنظیم قرارداد از سوی کارفرما

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  تنها مکانی که امکان دارد نیاز به وکیل رسمی ضمن دعاوی میان کارگر و همچنین کارفرما باشد، اداره کار می‌باشد. البته که کارگر و یا کارفرما خواهند توانست هر شخص عادی و یا قانونی و واجد شرایط را تحت عنوان نماینده قانونی خویش به اداره کار معرفی دارند.

  حال آن که حضور یافتن نماینده آنان به منزله وکیل قانونی تلقی خواهد شد. بنابراین هر گونه دفاع صورت گرفته از جانب او ضمن جلسه می‌تواند از قابلیت رسیدگی برخوردار باشد.

  در صورتی که شما نیز نیازمند اخذ مشورت و یا آن که دریافت پاسخ سؤالات در این زمینه باشید، می‌توانید با مشاوران حاذق و زبر دست ما در مجموعه وکیل کار 24 همراه شوید. اینگونه خواهد بود که می‌توانید بدون اتلاف وقت به پاسخ تمامی سوالات خود دست پیدا کنید.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  بله آنچه که در روند دعوا مهم است، پیگیری آن می‌باشد. بهتر است انجام کارهای خود را در این راستا به یک وکیل واگذار نمایید. زیرا بدین هنگام او خواهد توانست مرحله به مرحله شکایت را پیگیری کند. حال آن که چنانچه خود در این راستا گام گذارده‌اید، توصیه می‌کنیم مراحل فوق الذکر را به انجام رسانید.

  قانون و مقررات طرف کارگر را خواهد گرفت. ولیکن متاسفانه حقیقی که هم اکنون نیز در کشور به چشم میخورد، این می‌باشد که کارگران زحمت‌کش و عزیز بخش خدمات، صنعت و نیز تولید، از حق و حقوق خود اطلاعات چندانی در اختیار خود ندارند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱