قوانین کار و کارگری

چنانچه کارگر ترک کار یا قرارداد را فسخ کند، کارفرما چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 • کارگر در مقابل اخذ حق الزحمه، تکالیفی را بنابر قانون کار برعهده‌ خود خواهد داشت. از این جهت او نیز مؤظف خواهد بود تا به پایان رسیدن مدت هنگام معاهده به تمامی موارد بیان شده ضمن آن و همچنین قانون پایبند باشد.

  حال آن که ما در این متن از خود در ابتدا، برخی از مهم‌ترین وظایف کارگر را مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس به سوی این سؤال رهسپار می‌شویم که چنانچه کارگر ترک کار یا قرارداد را فسخ کند، کارفرما چه اقدامی میتواند انجام دهد!

  برخی از مهم‌ترین تکالیف کارگر در مقابل کارفرمای خود

  به اجرا رساندن صحیح کار مورد نظر

  من جمله حائز اهمیت ترین و اساسی ترین مسئولیتی که کارگر در برابر کارفرمای خود دارد، به اجرا رساندن صحیح کار مورد نظر طرفین است.

  مدنظر قرار دادن دقت در انجام کار

  تنها با به انجام رساندن کار به واسطه‌ کارگر مسئولیت‌های او به پایان نخواهد رسید. از این جهت کارگر مکلف است کار را با اکتفا به آن چه که کارفرما مدنظر دارد، انجام داده و به پایان رساند.

  توجه به امانت‌داری

  کارگر باید در محفوظ داشتن وسیله‌ها، آلات و ادوات کار که به واسطه‌ کارفرما در کارگاه و یا آن که محیط کار جهت انجام امور به وی تسلیم گشته است، اصل امانت‌داری را رعایت فرماید. حال آن که چنانچه وسیله‌های موجود به جهت اهمال یا سهل‌انگاری وی تلف گردید، مسئول خود او خواهد بود.

  توجه به دستورات کارفرما و اجرای آن

  طی مدت زمان قرارداد، کارگر مکلف است کلیه‌ دستورات و نکات موجود در زمینه و محدوده‌ معاهده میان خود و کارفرما را به اجرا رساند.

  رعایت ضوابط انضباطی محل کار

  به هر مقدار که کارگر در به اجرا رساندن کار مورد نظر حاذق باشد و یا آن که کار مدنظر خویش را مطابق با امیال و خواسته‌های کارفرما به اجرا رساند ولیکن فاقد نظم و ترتیب باشد، عمل صورت گرفته از ناحیه‌ او به هیچ وجه مورد قبول از سوی کارفرما قرار نخواهد گرفت.

  کار ساختمانی

  برخی از مهم‌ترین تکالیف کارفرما در مقابل کارگر خود

  تادیه‌ حقوق

  همان‌گونه که در ارتباط با مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسئولیت کارگر به انجام دادن کار اشاره گردید. حائز اهمیت ترین مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر خود، تأدیه‌ی حق الزحمه مورد توافق و یا آنکه معین گشته به واسطه‌ وزارت کار است.

  توجه به شرایط کار

  مقصود ما از شرایط کار در این قسم از مطلب خود، تقاضای انجام کار از کارگر بنابر توافق صورت گرفته ضمن معاهده، قانون و یا عرف می‌باشد. برای مثال؛ کارفرما نمی‌تواند از کارگر خود بخواهد که خارج از ساعت توافق شده میان آن‌ها کار انجام دهد.

  توجه به برخی الزامات

  بعضی از توافقات و شرایط و همچنین الزامات ضمن معاهده میان کارگر و کارفرما به وجود می‌آید. حال آن که برخی از الزامات می‌باشند که به واسطه‌ قانونگذار برعهده‌ کارفرما گذاشته شده است.

  پس کارفرما مؤظف خواهد بود آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا رساند. برای نمونه می‌توانیم به؛ مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی و غیره اشاره نماییم.

  بیمه کردن کارگران

  از جمله مسئولیت هایی است که قانون کارفرما را موظف به انجام آن کرده است. حتی این موضوع به قدری حائز اهمیت است که در صورت انجام ندادن آن به واسطه‌ او، منجر به محکوم شدن کارفرما به جزای نقدی خواهد شد.

  فراهم ساختن ایمنی کارگران خود

  کارگر به منظور انجام دادن کار مورد نظر کارفرما، باید از کلیه‌ ایمنی و حفاظت برخوردار باشد. نیز همچنین وسیله ها و ابزار آلاتی که کارگر با آن کار خود را انجام می‌دهد نباید حاوی نقص باشد.

  چرا که در هنگام بروز هر نوع صدمه و خسارت بنابر نقص ابزارآلات و وسیله‌ها، کارفرما مسئول کلیه‌ خسارات وارده خواهد بود.

  حال با توجه به کسب آشنایی شما در ارتباط با وظایف و مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر بهتر است به سوی مبحث اصلی خود یعنی ترک کار یا فسخ قرارداد از سوی کارگر گام بگذاریم.

  خروج از کار

  ترک کار توسط کارگر

  همانگونه که اشاره شد کارگر در مقابل کارفرما حاوی مسئولیت‌هایی است که حائز اهمیت‌ترین آن به پایان رساندن درست کار مورد نظر ‌کارفرما است.

  حال به هنگامی که کارگر ما قبل از به پایان رسیدن معاهده و یا آنکه پیش از به اتمام رساندن کار خود اقدام به ترک کار کند، در برابر کارفرما مسئول تمامی خسارت وارد شده خواهد بود.

  بهتر است به این نکته اشاره نماییم که مورد بیان شده در ارتباط با وجود معاهده میان کارگر و کارفرما است. حال پرسشی که در این زمینه امکان دارد شکل گیرد این می‌باشد که آیا در صورت عدم وجود معاهده میان دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بازهم این امکان وجود دارد که کارگر بدون رضایت و اجازه کارفرما پیش از اتمام کار، کار خود را ترک گوید؟

  بهتر است در این رابطه چنین بیان داریم که، ضمن معاهده های موجود میان کارگر و کارفرما الزامی در ارتباط با مکتوب بودن قرارداد نخواهد بود. بلکه قرارداد به صورت شفاهی هم دارای اعتبار قانونی است.

  جدای از این مسئله حتی چنانچه معاهده‌ای میان دو طرف وجود نداشته باشد و به هنگامی که کارگر انجام عمل مورد نظر کارفرما را مقبول واقع کرده باشد.

  به هنگام ترک کار بدون اخذ رضایت و اطلاع و آگاهی کارفرما و نیز به هنگام ورود اضرار و خسارت به کارفرما، کارگر در این خصوص مسئول در نظر گرفته خواهد شد.

  حال در چه صورتی کارگر به هنگام ترک کار مسئول واقع نخواهد شد؟

  حال به جهت آن که کارگر در ارتباط با ترک کار مسئولیتی نداشته باشد لازم است استعفاء خویش را حال به صورت کتبی باشد یا شفاهی به کارفرمای خود اعلام دارد.

  نیز همچنین به صرف استعفاء نباید کار خود را ترک گوید. بلکه او موظف است به کار خود تا مدت هنگام ۳۰ روز ادامه دهد، تا کارفرما بتواند فردی را جایگزین او نماید. و در پایان ما می‌توانیم چنین بگوییم که بعد از گذشت ۳۰ روز او می‌‌تواند کار را بدون داشتن هیچگونه مسئولیتی ترک کند.

  کارگر مشغول به کار

  آیا فسخ معاهده‌ کار از جانب کارگر ممکن است؟

  بنابر ماده ۲۱ قانون کار از جمله موارد پایان دادن به قرارداد کار استعفاء از سوی کارگر است. حال آنکه در صورتی که کارگری بعد از انعقاد معاهده کار و پیش از به پایان رسیدن کار مایل باشد به همکاری خود و کارفرما پایان دهد توصیه می‌شود که استعفاء دهد.

  البته اگر کارگری استعفاء می‌دهد موظف می‌باشد ۳۰ روز به کار خود ادامه دهد و در ابتدا استعفای خود را به صورت کتبی در اختیار کارفرما قرار دهد.(همانگونه که ما در قسمت فوقانی به آن اشاره نمودیم.)

  نکته قابل توجه اینجا است که چنانچه کارگر از استعفای خود منصرف گردید ۱۵ روز فرصت خواهد داشت انصراف خود را به صورت کتبی به کارفرما اعلام دارد. به این هنگام خواهد بود که استعفای او منتفی گشته و کارگر مکلف است، رونوشت استعفاء و منصرف گشتن از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا آن که انجمن صنفی یا نماینده کارگران تسلیم دارد.

  فرآیند انجام شکایت چگونه است؟

  حال به هنگامی که کارگر به مسئولیت های بیان شده در قسمت فوقانی متن عمل ننمود این حق برای کارفرما مهیا خواهد گشت. تا با به همراه داشتن تمامی اسناد و مدارک به اداره کار رفته و شکایت خود را تحت عنوان کارفرما از کارگر بیان دارد.

  مسئله در ابتدا ضمن هیئت تشخیص بیان خواهد شد و بنا بر ‌رویه‌ای که در دعاوی مطرح میان کارگر و کارفرما وجود دارد، ابتدا پیش از رسیدگی به مسأله اصلی تلاش در برقراری صلح و سازش میان دو طرف می‌گردد.

  حال در صورت میسر نشدن این امر به دلایل ارائه شده از سوی دو طرف رسیدگی و در پایان رای صادر خواهد شد. حال بهتر است به این نکته اشاره نماییم که؛ رای صادر شده از قابلیت اعتراض ضمن هیئت حل اختلاف برخوردار است.

  مدارک لازم جهت انجام شکایت چیست؟

  ما می‌توانیم اسناد و مدارک مورد نیاز به جهت شکایت کارفرما از کارگر خود به دلیل ترک کار را در موارد بیان شده در قسمت ذیل خلاصه نماییم:

  • اسناد و مدارک منوط بر احراز هویت کارفرما چون؛ کارت ملی و شناسنامه به همراه فتوکپی تهیه شده از آن‌ها.
  • تهیه بیمه‌نامه که به واسطه‌ او به هنگام مشغول به کار بودن کارگر از جانب کارفرما پرداخت گردیده است.
  • شواهد و قرائن موجود دال بر ترک کار از سوی کارگر بدون بیان استعفای کتبی خود‌ به کارفرما. (اعم از کارکنان دیگر یا دوربین‌های مدار بسته).

  هزینه تمام شده تنظیم شکایت چقدر است؟

  حال بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که؛ هزینه منوط بر انجام شکایت از کارگر خود به جهت ترک کار چندان بسیار نمی‌باشد.

  چنانچه که شما با مراجعه به اداره‌ کار تصمیم به شکایت گرفته باشید تنها لازم است مبلغی را جهت اخذ فرم دادخواست پرداخت کنید. (البته که این هزینه بسیار ناچیز است)

  حال در صورتی که تصمیم به ارائه شکایت خود به صورت الکترونیکی داشته باشید، می‌بایست مبلغی را به جهت اخذ کد ارسال شده به خود به طریق پیامک تادیه نمایید.

  از سویی چنانچه که شما تصمیم به مشورت و یا واگذار نمودن انجام امور خود به وکیل پایه یک دادگستری داشته باشید. می‌بایست مبلغی را بنا بر توافق صورت گرفته میان خود و وکیل بدو پرداخت نمایید.

  بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که ما در وب سایت وکیل کار 24 همواره در کنار شما هستیم. شما می‌توانید به هنگام نیاز به اخذ مشاوره در ارتباط با ترک کار یا فسخ قرارداد از جانب کارگر با ما در ارتباط باشید.

  مشغول به کار

  آیا برای این شکایت نیاز به وکیل است؟

  بخش بسیاری از کارفرمایان و نیز کارگران با وجود دارا بودن سابقه‌ کاری وسیع، حال آن که باز هم با بسیاری از قوانین کاری آگاه نمی‌باشند. ازجمله حائز اهمیت ترین مواردی که در حیطه‌ کار بسیار به چشم می‌خورد و همچنان نیز ادامه‌دار می‌باشد، عنوان ترک کار از جانب کارگر است.

  گاهی همین ترک کارها منجر به ورود خسارات جبران‌ناپذیر به کارفرما می‌شود.

  البته که گاهس هم امکان دارد که کارفرما بدون آن که کارگر واقعا بدان مبادرت ورزد اخراج کارگر خود را به منزله‌ ترک کار از کارگر معرفی داشته تا بدین سبب بتواند از تعداد بسیاری از حق و حقوق کارگر خود شانه خالی نماید.

  چرا که در صورت ترک کار از سوی کارگر، کارفرما می‌تواند از در اختیار گذاردن بسیاری از حق و حقوق کارگر شانه خالی نماید.

  حال آن که لازم به ذکر است، چنانچه که کارگر این مسئله را به مرحله‌= اثبات رساند، کارفرما مسئول تلقی خواهد شد. لزوما قابل ذکر است که مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در زمینه‌ کار در این حیطه تا حد بسیار زیادی خواهد توانست از وقوع بخش اعظمی از مشکلات پیشگیری به عمل آورد.

  گاهی ممکن است که کارفرما ترک کار از جانب کارگر خود را به اداره کار عنوان نکند. بدین هنگام خواهد بود که به اثبات رساندن این عمل می‌تواند کمی دشوار به نظر رسد.

  این بار هم ممکن است که حق کارفرما ضایع شود. آن چه که در این زمینه بسیار مهم است، در اختیار داشتن اطلاعات مورد نیاز از قانون کار است. البته که این مسئله بدون حضور یک وکیل متخصص اداره کار مهیا نخواهد گشت. چرا که به غیر از او به نظر که این گونه می‌رسد، فرد دیگری به جهت انجام این امر صلاح نخواهد بود.

  نحوه پشتیبانی و شکایت تنظیم شده چگونه است؟

  بله شما مؤظف هستید بعد از طرح شکایت خود آن را پیگیری نمایید تا به مرحله نتیجه رسد. حال در صورتی که خود شکایت طرح نموده باشید؛ مکلف هستید که شکایت خود را در مراجع اداری پیگیری کنید. ولیکن در صورت وجود وکیل متخصص نیاز به این امر از جانب شما نخواهد بود.

  ما در این متن از خود سعی کردیم که شما را با جوانب مختلف چنانچه کارگر ترک کار یا قرارداد را فسخ کند، کارفرما چه اقدامی می‌تواند کند؟ آشنا سازیم.

  البته که لازم به ذکر است هر آن چه که در این متن از وکیل کار 24 بیان گشته به طریق گردآوری اطلاعات سایرین بوده است. امیدواریم به هر آن چه که نیاز داشتید در این متن دست پیدا نموده باشید.

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۵ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱