خدمات کار و کارگری

نحوه پرداخت بن خواربار به کارگر و کارمند چگونه است؟

راهنمای مقاله

 • حق خواربار، یکی از مزایایی می باشد که توسط قانون کار برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده است و یکی دیگر از وظایفی که بر عهده کارفرمایان توسط قانون تعیین شده است، می باشد.

  کارفرمایان موظف به پرداخت حق خواربار طی هر ماه به تمامی کارگران مشغول به کار در کارگاه خود می باشند. میزان مبلغی که تحت عنوان بن خواربار یا حق خواربار به کارگران مشمول قانون کار تعلق می گیرد، هر ساله متفاوت است و توسط شورای عالی کار تعیین گردیده و اعلام می شود.

  نکته حائز اهمیت در مورد بن خواربار یا حق خواربار این است که در واقع این مبلغ یک مزیت و یک انگیزه برای کارگران محسوب می شود و ارتباطی به سابقه کار و یا ساعات کاری ایشان ندارد و فارغ از تمامی این امور محاسبه و به کارگران پرداخت می گردد.

  آیا کارفرما می تواند بن خواربار یا حق خواربار را به صورت غیر نقد به کارگران مشمول قانون کار خود پرداخت نماید؟

  خیر، کارفرما نمی تواند بن خواربار را به صورت غیر نقد پرداخت نماید؛ زیرا این بن یا به اصلاح این حق  مبلغ مقطوعی می باشد که هر ماه به جهت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران، به کارگران مشمول قانون کار تعلق می گیرد و همچنین میزان وجه پرداختی آن توسط کارفرما، هر ساله توسط شورای عالی کار همراه با تعیین حقوق پایه مشخص می گردد و سپس به کارفرمایان ابلاغ می‌شود.

  هیچ کارفرمایی حق ندارد از این وظیفه قانونی شانه خالی کند یا تحت عناوینی نظیر تقدیم کالا های غیر نقدی به کارگران به پرداخت آن بگمارد، در چنین وضعیتی کارگران حق پیگرد قانونی جهت مطالبه این وجه به صورت نقد که حق قانونی ایشان می باشد، دارا هستند.

  اگر کارگری سابقه کاری کمتر از یک ماه داشته باشد حق دریافت بن خواربار دارد؟ و اگر دارد وضعیت بن خواربار او به چه نحو محاسبه می شود؟

  در مورد این دسته از کارگرانی که کمتر از یک ماه در کارگاه  مشغول به کار می باشند نیز بن خواربار یا حق خواربار تعلق می گیرد لیکن نحوه محاسبه آن با سایر کارگران که سابقه بیش از یک ماه دارند متفاوت می باشد.

  برای این دسته از کارگران مشمول قانون کار که کمتر از یک ماه سابقه مشغولیت در کارگاه دارند  فرمول محاسبه جداگانه ای طراحی شده است .حق خواربار این دسته ار کارگران که سابقه ای کمتر از یک ماه دارند  به این صورت محاسبه می گردد و سپس به ایشان پرداخت می شود.

  برای محاسبه چنین امری در ابتدا تعداد روزهای فعالیت کارگر را حساب نموده و در گوشه ای می نویسیم. سپس مبلغ کلی که شورای عالی کار هر ساله معین می نماید را  تقسیم بر تعداد روزهای ماه یعنی 30 روز می کنیم و بدین شیوه مبلغی که هر کارگر برای هر روز خود مستحق دریافت حق خواربار است به دست آید.

  حال مبلغ به دست آمده برای هر روز را در تعداد روزهایی که کارگر در کارگاه کار کرده است ضرب می نماییم تا حق خواربار کارگر مورد نظر به نسبت روزهایی که در کارگاه مشغول به کار بوده است به این ترتیب مشخص گردد.

  خواربار

  آیا بن خواربار یا حق خواربار به کارگرانی که  مجرد می باشند  نیز تعلق می گیرد؟

  بله، تمامی کارگرانی که مشمول قانون کار می باشند، علاوه ‌بر حقوق پایه ای _ یا مبالغی بیش از مقدار حقوق پایه _ که برای آن ‌ها تعیین شده و حسب مورد به ایشان پرداخت می گردد، مزایای رفاهی دیگری نیز تعیین شده و باید توسط کارفرما به ایشان پرداخت گردد.

  حق خواربار یا بن خواربار یکی از این مزایای رفاهی اشاره شده می باشد که به ‌صورت ماهیانه به تمامی کارگران اعم از مجرد و متاهل تعلق می‌گیرد. لذا با این وصف تفاوتی بین کارگران متاهل و کارگران مجرد وجود ندارد و هر دو به یک میزان از چنین حقی بهره مند می باشند.

  حق خواربار به چند روش می تواند پرداخت گردد؟

  همان طور که در بالا اشاره نمودیم، حق خواربار مقدار مقطوعی است که هر ساله توسط شورای عالی کار مشخص می گردد و کارفرمایان ملزم به پرداخت این مبلغ به تمامی کارگران خود اعم از مجرد و متاهل می باشند.

  حق خواربار کارگران به دو صورت می‌تواند به ایشان تقدیم گردد. در حالت اول کارفرما می تواند مبلغی به‌ عنوان حق خواربار به حقوق آنان اضافه نماید و هر ماه همراه با دستمزد کارگران به ایشان به صورت نقدی پرداخت نماید اما حالت دوم به این صورت می باشد که می تواند به کارگران خود بن خرید اعطا نماید و کارگران با در دست داشتن بن های خرید خواربار خود در فروشگاه ‌های طرف قراراداد با کارگاه، به اندازه  مبلغ تعیین شده در بن از فروشگاه خرید خود را انجام دهند.

  توجه فرمایید در هر دو حالت این مقدار به هر حال به صورت نقدی می باشد. لذا کارفرمایان اجازه ندارند به جای حق خواربار یا بن خواربار به کارگران خود کالای غیر نقدی اعطا نمایند و در صورت بروز چنین امری، قابلیت پیگیری توسط کارگران در مراجع قانونی فراهم می باشد.

  آیا حق خواربار کارگران یا بن خواربار مشمول مالیات و بیمه می گردد؟

  بله، حق خواربار کارگران مشمول مالیات و بیمه می‌ گردد و در قانون بیمه چنین حقی از مشمول پرداخت  مالیات خارج نشده است. پس بدین سان اگر کارگاهی برای کارگران خود بیمه اجباری پرداخت می نماید، حتما باید در لیست بیمه خود عنوان خواربار را ذکر نماید تا بعدا به مشکلات مالیاتی و تخلفات مالیاتی بر نخورد.

  اگر زن و شوهری در یک کارگاه مشمول به کار باشند، تفاوتی در میزان حق خواربار آن ها ایجاد می گردد؟

  خیر، اگر در یک کارگاه زن و شوهری با هم مشغول به کار باشند و هر دو کارگر یک کارگاه باشند، این امر هیچ تفاوتی در مزایای دریافتی آن دو ایجاد نمی نماید و مزایای دریافتی و حقوق دریافتی ایشان به یک دیگر مرتبط نمی باشد و هر دو کارگر به ‌صورت جداگانه، از تمام مزایایی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، بدون هیچ گونه تبعیض یا کم وکاستی برخوردار می باشند و رابطه زن و شوهری ایشان در بیرون از کارگاه هیچ ارتباطی به رابطه کارگر و کارفرمایی ایشان و قرارداد کار ایشان ندارد و هر دو متساوی از حقوق و مزایا رفاهی برخوردار می گردند.

  آیا کارگرانی که به صورت پاره وقت مشغول به کار می باشند نیز مشمول دریافت حق خواربار می گردند؟

  کارگرانی که درکارگاه به صورت پاره ‌وقت مشغول به کار می باشند نیز از حق دریافت خواربار بهره مند می گردند. منتها فرمول محاسبه حق خواربار یا بن خواربار آن ها با حق خواربار یا بن خواربار کارگران ثابت که در کارگاه مشغول به کار می باشند تفاوت دارد.

  در مورد کارگران پاره وقت مشمول قانون کار حق خواربار به این نحو محاسبه می گردد. در ابتدا مبلغ کلی که شورای عالی کار هر ساله معین می نماید را  تقسیم بر تعداد روزهای ماه یعنی 30 روز می کنیم و بدین شیوه مبلغی که هر کارگر برای هر روز خود مستحق دریافت حق خواربار است بدست آید.

  حال مبلغ به دست آمده برای هر روز را در تعداد روزهایی که کارگر پاره وقت کار کرده است ضرب می نماییم تا حق خواربار کارگر پاره وقت به نسبت روزهایی که در کارگاه مشغول به کار بوده است به این ترتیب مشخص گردد.

  بن خواربار کارگران در سال 1400 به چه میزان می باشد؟

  بن خواربار کارگران مشمول قانون کار طبق اعلام و تعیین شورای عالی کار عموما در پایان هر سال  مشخص می گردد. طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، برای کارگران مشمول قانون کار سال 1400 این مبلغ   ۶۰۰,۰۰۰ تومان تعیین گردیده است.

  این مبلغ برای سال 1401 هنوز توسط شورای عالی کار  به طور دقیق اعلام نگردیده است و عموما در اواخر سال چنین شورایی تشکیل جلسه داده و مبالغی نظیر پایه حقوق کارگران و سایر مزایای کارگران از جمله بن خواربار یا همان حق خواربار ایشان تعیین و به مردم اعلام می گردد.

  خواربار

  در صورت عدم پرداخت حق خواربار توسط کارفرما، آیا کارگر امکان شکایت از کارفرما را دارد؟

  بله، در صورت عدم پرداخت حق خواربار توسط کارفرما کارگر امکان شکایت از کارفرما را دارد. زیرا یکی از وظایفی که در قانون برای کارفرما بدان اشاره شده است، پرداخت حق خواربار به کارگران می باشد و اگر کارفرمایی به هر نحو از پرداخت آن سر باز زند قابلیت پیگرد قانونی در مورد چنین کارفرمایی وجود دارد.

  لذا در صورت عدم پرداخت حق خواربار یا بن خواربار توسط کارفرما یا هر گونه تخلف در این زمینه، کارگری که از دریافت آن محروم شده است می تواند شکایت خود را نزد مراجع حل اختلاف کار و اداره کار محل کار خود ببرد.

  اگر بازنشستگان کشوری یا لشکری پس از بازنشستگی  قرارداد کار با کارفرمایی منعقد نمایند، آیا مستحق دریافت حق خواربار می باشند؟

  بازنشستگان سازمان های کشوری و لشکری پس از بازنشستگی در صورتی که با رعایت تمامی تشریفات قانون کار، قرارداد کاری فی ما بین خود و کارفرمایی جهت کار منعقد نمایند، ایشان نیز مشمول تمام مقررات و مزایای قانون کار برای کارگران می‌ گردند و بدین سان می ‌توانند حق خواربار و سایر حقوق مندرج در قانون کار برای کارگران را  نیز دریافت نمایند.

  آیا برای پیگیری اختلافات میان کارگر و کارفرما نظیر اختلاف بر پرداخت حق خواربار یا بن خواربار توسط کارفرما به کارگر، احتیاج به مراجعه به وکیل دادگستری می باشد؟

  شاید امورات مربوط به پیگیری شکایات در هیات های حل اختلاف کار به ظاهر ساده به نظر برسد اما این گونه نمی باشد.

  تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه برای هیات های موضوع قانون کار و همچنین پیگیری پرونده های تامین اجتماعی مانند پیگیری پرونده های کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف اداره کار از مواردی می باشند که نیازمند تخصص و تجربه و دانش حقوقی به روز می باشد و مانند هر امر دیگری، باید از متخصصین در این زمینه استفاده نمایید.

  هیات های حل اختلاف کار متاسفانه جز شلوغ ترین مراجع حل و فصل اختلافات می باشند و احقاق حق در این ادارات کار دشواری می باشد . تنها وکلایی که تخصص و دانش و تجربه خود را در این راه گذاشته اند می توانند همراه مطمئنی برای شما در چنین پیچ و خمی باشند.

  تجربه ها حاکی از آن است که استفاده نکردن از وکلای مجرب در امور حقوقی زیان های جبران ناپذیر مالی و معنوی زیادی بر افراد وارد کرده است.

  دنیای امروز دنیای تخصص گرایی می باشد و با تخصصی شدن امور متعدد در هر امری نیازمند رجوع به متخصص می باشیم. کار حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.با سپردن امورات حقوقی خود به متخصص آسودگی را برای خود به ارمغان بیاوریم.

  ضمن این که پرداخت هزینه به وکلا، در صورت محکومیت طرف مقابل، قابل اخذ از ایشان می باشد لذا در مورد هزینه های پرداختی به وکیل کار از این نگرانی به دور باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  ‫2 دیدگاه ها

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱