قوانین کار و کارگری

اشتغال اتباع بیگانه در ایران طبق قانون چگونه است؟

راهنمای مقاله

 • در مورد اشتغال اتباع بیگانه در ایران، قانون کار در مواد 120 به بعد به آن اشاره نموده است. طبق ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید (ویزا) ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

  آیا اتباعی وجود دارند که از شمول مقررات ماده 120 قانون کار مجزا گردند؟

  بله، بر طبق تبصره ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه با شرایطی از شمول مقررات ماده 120 جدا می شوند. اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

  • الف-  اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.
  • ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن ها با تایید وزارت امور خارجه.
  • ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  با چه شرایطی جمهوری اسلامی ایران ویزای کار برای اتباع خارجی صادر می نماید؟

  طبق آن چه که در ماده 121 قانون کار به آن اشاره شده است، وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

  • الف – مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
  • ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر نداشته باشد.
  • ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
   تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است.

  شرایط تمدید و تجدید روادید (ویزا) کار اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

  طبق آن چه که در ماده 122 قانون کار اشاره شده است وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :

  • الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
  • ب- تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
  • ج- مهاجرین کشور های بیگانه خصوصا کشور های اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه.

  بر طبق آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار و امور اجتماعی پروانه کار اتباع خارجی که روادید (ویزا) با حق کار آنان مورد موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده 121 قانون کار قرار گرفته است، توسط وزارت کار و امور اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی صادر می شود.

  مدت اعتبار پروانه کار در جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی چه مقدار می باشد؟

  طبق آن چه که در ماده 124 قانون کار ذکر شده است، پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود.

  اگر رابطه استخدامی کارگری که اتباع خارجی می باشد با کارفرما قطع شود، وظیفه کارفرما چیست؟

  طبق آن چه که در ماده 125 قانون کار به آن اشاره شده است، در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند.

  تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند.

  قبل از استخدام کارگری که اتباع بیگانه می باشد، وظیفه ای برای کار فرما وجود دارد؟

  بله بر طبق آن چه که در ماده 128 قانون کار به آن اشاره شده است کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

  همچنین بر طبق آیین نامه اجرایی ماده 129 در ماده 2 اشاره شده است که کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور، به واحد های ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند. در غیر این صورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده 181 قانون کار، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نمایند.

  اشتغال اتباع بیگانه

  در صورتی که پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت باشد چه شرایطی وجود دارد ؟

  طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تایید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد.

  همچنین در تبصره آن اشاره شده است که شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

  اگر کارفرما مایل به تمدید پروانه کار کارگر اتباع خارجی باشد چه باید بکند؟

  طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382وزیر کار وامور اجتماعی، کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار اتباع خارجی در واحد های خود، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداکثر 30 روز قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی ارائه نمایند.

  اگر اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ شده است، کارفرمای خود را تغییر دهد، وضعیت پروانه کار وی به چه شکل در می آید؟

  طبق ماده 7 از آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد، در صورت تغییر کارفرما، مشمول تجدید پروانه کار می شوند.

  آیا تجدید پروانه کار اتباع خارجی تشریفات خاصی دارد؟

  طبق ماده 8 از آیین نامه اجرایی ماده129قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382وزیر کار وامور اجتماعی تجدید پروانه کار اتباع خارجی در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار، به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده  122 قانون کار، پس از موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحد های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام   می گیرد.

  ابطال پروانه کار اتباع خارجی مشمول قانون کار به چه نحو می باشد؟

  طبق ماده 9 از آیین نامه اجرایی ماده 129  قانون کار در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحد های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. با متخلفین در این زمینه طبق ماده 181 قانون کار رفتار خواهد شد.

  آیا اشتغال مجدد اتباعی که پروانه کار آن ها باطل گردیده است، میسر می باشد؟

  طبق تبصره ماده 9 از آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد.

  در چه مواردی وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی اقدام نماید؟

  طبق ماده 10  از آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382وزیر کار وامور اجتماعی در مواردی وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شوون اسلامی، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذی صلاح رعایت ننمایند، اقدام نماید.

  اداره کل اشتغال اتباع

  آیا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید؟

  بله، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید. همچنین وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می تواند از مراجع ذی صلاح، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند را درخواست نمایند.

  اگر کار فرمایانی که اتباع بیگانه فاقد صلاحیت قانونی را برای کار بگمارند، مرتکب جرم شده اند؟

  بله بر طبق ماده 181 قانون کار کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آن ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

  جریمه کار فرمایانی که اتباع بیگانه فاقد صلاحیت قانونی را برای کار بگمارند چه مقدار می باشد؟

  طبق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد.

  مدارک لازم جهت صدور روادید کار جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجه چه می باشد؟

  بر طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی صدور روادید ورود با حق کارجهت اتباع خارجی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استان ها و توسط اداره کل کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد. مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح ذیل است:

  1. درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز.
  2. تکمیل سه نسخه فرم های مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی.
  3. تکمیل فرم های  اطلاعات مربوط به کارفرمایان.
  4. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و یا آخرین تغییرات وی ا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز.
  5. تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند.
  6. کپی  واصل گذرنامه اتباع خارجی و یا کارت شناسایی معتبر (کارت و یا دفترچه پناهندگی معتبر).
  7. سه قطعه عکس 3*4 مربوط به تبعه.
  8. تصویر مدرک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

  برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب وراه اندازی در بخش صنایع کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری می باشد:

  1. تصویر قرارداد خرید ماشن آلات در صورت لزوم با ترجه فارسی.
  2. تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات.
  3. تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری.

  اشتغال اتباع

  مدارک لازم جهت تمدید پروانه کار اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟

  بر طبق  ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار و امور اجتماعی

  • کلیه مدارک درماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد
  • تکمیل فرم تعهد کار فرما
  • تکمیل فرم گزارش عملکر توسط کارفرما
  • تحویل اصل پروانه کار
  • یک نسخه مفاساحساب مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی جهت تبعه مهمور به مهر اداره امور مالیاتی استان

  مدارک لازم جهت تجدید پروانه کار اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟

  بر طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد.

  • تکمیل فرم تعهد کارفرما
  • یک نسخه مفاسا حساب مالیاتی (توضیح فوق الذکر)
  • نامه رضایت نامه  از کار فرمای قبلی که تاریخ اتمام کار تبعه در آن ذکر شده باشد.
  • تحویل اصل پروانه کار

  مدارک لازم جهت ابطال پروانه کار اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟

  بر طبق  ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار و امور اجتماعی:

  • نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قرادادبا تبعه
  • یک برگ مفاسا حساب مالیاتی
  • تحویل اصل پروانه کار
  • تکمیل فرم اطلاعات فردی و شغلی

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره تضمینی با وکیل ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱