دادخواست ها

دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مابه التفاوت دستمزد

 • یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روابط کار مطرح می‌شود، پرداخت دستمزد کارگران است. زمانی که رابطه کاری بین طرفین برقرار می‌شود، هر کدام وظایف مشخصی نسبت به یکدیگر دارند. وظایفی که در قانون کار برای کارفرما تعیین شده است، به مراتب بیشتر از وظایف کارگر می‌باشد.

  تعاریف کارگر و کارفرما نشان دهنده وظایف هر یک از آن‌ها است. کارگر در قانون کار به این شکل تعریف شده است که در قبال انجام کار برای کارفرما، دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند.

  همچنین کارفرما به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در قانون تعریف شده است که کارگر بنا به درخواست وی در ازای دریافت حق السعی، امورات محول شده را انجام می‌دهد.

  همواره بحث مالی در روابط کاری از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و عمده اختلافات بین کارفرما و کارگر، ارتباط به همین موضوع دارد. دلیل اصلی اختلاف بر اثر مسائل مالی این است که کارفرما به دلایلی حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند و یا دستمزد پرداخت شده کمتر از میزان مصوب قانونی است.

  اصلی‌ترین وظیفه کارفرما، پرداخت نمودن دستمزد به کارگران است. البته که وظایف دیگری برای کارفرما در قانون مانند بیمه کردن تعیین شده است که در هر صورت کارفرما موظف است که وظایف تعیین شده در قانون را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

  با توجه به این که حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار با هماهنگی نهادهای دولتی تعیین می‌شود، کارفرما الزاما باید میزان حداقل حقوق را رعایت نماید.

  کارگری که بر اساس مدت زمان انجام کار، دستورات کارفرما در محل کار را انجام می‌دهد، انتظار دارد که در زمان مناسب، حقوق خود را دریافت کند. در این صورت کارفرمایی که در پرداخت حقوق کارکنان، تعلل می‌کند، کارگر باید این موضوع را از طریق اداره کار و به کمک وکیل اداره کار پیگیری نموده و در صورت امکان نیز از کارفرما شکایت کند.

  عمده پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما، ارتباط به تخلف کارفرما در مورد پرداخت دستمزد و حقوق دارد.

  گاهی اوقات دستمزد کارگران طبق مصوب شورای عالی کار، افزایش می‌یاید و کارفرمایی که دستمزد کارگران خود را پرداخت نموده، باید در ماه بعدی یا همان ماه، ما به التفاوت دستمزد کارگران را پرداخت نماید.

  حال ممکن است که در این زمینه، کارفرما در پرداخت ما به التفاوت دستمزد، کوتاهی کند و یا قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد که کارگر باید اقدام به شکایت از کارفرما نماید.

  برای شکایت در این زمینه، لازم است که دادخواستی تنظیم شود. مقررات مربوط به کلیه دادخواست‌ها در قانون آیین دادرسی عنوان شده است.

  تعریف دستمزد طبق قانون کار

  با توجه به این که موضوع اصلی مقاله در رابطه با شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد است، لازم است که با تعریف دستمزد در قانون کار آشنا شویم. در این قانون، به صورت مجزا، تعاریفی از مزد و حق السعی عنوان شده است و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند.

  تعریف دستمزد در ماده 35 قانون کار به این شکل بیان شده که مزد، عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع مزد می‌تواند وجه نقد یا غیر نقد باشد که کارفرما به کارگران خود پرداخت می‌کند.

  البته که در اغلب مواقع، کارفرما دستمزد کارگر را بر اساس وجوه نقدی پرداخت می‌نماید. فلسه پرداخت دستمزد نیز به میزان کار انجام شده توسط کارگران است.

  پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، به صورت ماهانه انجام می‌شود که هر ساله حداقل حقوق توسط وزارت کار تعیین می‌شود. در این صورت کارفرما وظیفه دارد که پرداخت حقوق کارگران را بر اساس حداقل مصوب شده انجام دهد.

  ماده 34 قانون کار، دستمزد را بخشی از حق السعی در نظر گرفته است. حق السعی شامل کلیه حقوق و دستمزد و همچنین مزایایی که طبق قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، می‌باشد.

  برخی افراد اینگونه تصور می‌کنند که حقی السعی همان دستمزد است اما برخلاف تصور این قبیل افراد، حق السعی علاوه بر دستمزد، به پاداش و حق مسکن و سایر مزایای متعلق به کارگران مرتبط می‌شود. به طور کلی دستمزد، بخش مهمی از حقوق قانونی کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد.

  دستمزد کمتر

  ما به التفاوت دستمزد چگونه به وجود می‌آید؟

  در رابطه با پرداخت دستمزد، مسئله ما به التفاوت ممکن است که مطرح شود. این که چگونه ما به التفاوت دستمزدها ایجاد می‌شود، بسته به عوامل مختلفی دارد اما عمده دلیل به وجود آمدن این موضوع، این است که شورای عالی کار، حقوق جدید کارگران را تعیین می‌کند.

  در این صورت شورای عالی کار تصویب نموده است که از چند ماه قبل از مصوبه، باید ما به التفاوت حقوق‌ها پرداخت شود.

  در این صورت، کارفرمایی که حقوق کارگران را پرداخت نموده است، باید تفاوت دستمزد افزایش یافته را نیز پرداخت کند. اما اگر وزارت کار، اجرایی شدن افزایش حقوق را از ماه یا ماه‌های بعدی اعمال کند، در این شرایط دیگر بحث پرداخت ما به التفاوت منتفی است.

  بحث ما به التفاوت دستمزد، ممکن است از سوی برخی از کارفرمایان، مورد توجه قرار نگیرد و همین موضوع باعث شود تا کارگر برای آن که به حق و حقوق قانونی خود برسد، از کارفرما شکایت کند.

  تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران مشمول قانون کار، جز حق قانونی آن‌ها است و کارفرمایان نباید به سادگی از این موضوع عبور کنند. در هر صورت کارفرما اگر به این مسئله توجه ننماید، موجب اختلاف و درگیری بین طرفین می‌شود.

  ما به التفاوت دستمزد در قرارداد کار

  قرارداد کار که اصلی‌ترین موضوع در روابط بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود، به صورت کتبی یا شفاهی منعقد می‌گردد. یکی از تکالیفی که کارفرما در قبال کارگر دارد، این است که قراردادی را منعقد نماید.

  وجود قرارداد می‌تواند به نفع طرفین باشد. در واقع هر موضوع یا مسئله‌ای که به وجود می‌آید، طرفین می‌توانند به قرارداد کار استناد کنند.

  با توجه به این که قرارداد کار، به صورت شفاهی یا کتبی به امضاء می‌رسد و به نوعی الزامی برای کتبی بودن قرارداد وجود ندارد، در این صورت کارگر و کارفرما این امکان را دارند که قرارداد را شفاها منعقد نمایند. قرارداد شفاهی از هر لحاظ می‌تواند عواقبی برای طرفین داشته و چه بسا زمینه سوء استفاده آن‌ها را نیز فراهم کند.

  با توجه به این کارگر و کارفرما می‌توانند به موضوعات مختلفی در قرارداد کار اشاره کنند، در این صورت امکان تعیین شریط مربوط به ما به التفاوت دستمزد در قرارداد وجود دارد. در واقع کارگر و کارفرما می‌توانند باهم توافق کنند که شرط پرداخت ما به التفاوت حقوق در قرارداد عنوان شود.

  در این صورت کارفرما اگر تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند به همین موضوع که در قرارداد عنوان شده است، استناد نماید.

  تفاوت در دستمزد

  عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد و شکایت کارگر از کارفرما

  عواملی که سبب ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد کار می‌شود، متعدد است اما یکی از دلایل موثر در این زمینه، بحث عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما است که کارگر این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند.

  کارفرما باید همواره به نحوی عمل کند که کارگر به آن اعتماد نموده و در نهایت روابط کاری بدون مشکل خاصی ادامه پیدا کند.

  در صورتی که وزارت کار اقدام به تصویب مصوبه جدید در رابطه با افزایش حقوق کارکران نماید، کارفرما در وهله اول موظف است که از ماه جدید، پرداخت دستمزد کارگران را بر اساس حدقل مصوب قانونی انجام دهد. همچنین ما به التفاوت ابجاد شده را نیز به همراه افزایش حقوق اعمال شده پرداخت نماید.

  در صورتی که کارفرما اقدامی را جهت پرداخت ما به التفاوت دستمزد کارگران انجام ندهد، این امکان وجود دارد که کارگر علیه وی شکایت نماید. در این صورت کارگر باید اقدام به تنظیم شکایت نموده و موضوع شکایت خود را از طریق اداره کار پیگیری کند.

  لازم به ذکر است که تخلف کارفرما در رابطه با عدم اجرای وظایف قانونی خود، زمینه شکایت از طرف کارگر را فراهم می‌کند. نپرداختن تفاوت به وجود آمده در دستمزد کارگران، یکی از عوامل اصلی اختلاف بین کارگر و کارفرما است. در مورد مسائل مالی که کارفرما تخلفاتی را انجام می‌دهد، همواره شاهد آن هستیم که کارگران اقدام به شکایت از کارفرما می‌کنند.

  در واقع کارگری که شبانه روز زحمت می‌کشد و تمامی دستورات کارفرما را بدون آن که مشکلی ایجاد شود، انجام می‌دهد، در مقابل نیز کارفرما باید هرگونه اقدامی را برای حمایت از آن‌ها انجام دهد.

  در مورد موضوع پرداخت ما به التفاوت حقوق نیز به همین شکل است و کارفرما در صورتی که آن چه در رابطه با تفاوت حقوق و دستمزد مطرح است را پرداخت ننماید، احتمال آن که کارگر از وی شکایت کند، بسیار بالا است.

  تنطیم دادخواست شکایت از کارفرما بابت ما به التفاوت دستمزد

  همانطور که گفته شد، یکی از زمینه‌های شکایت از کارفرما، عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد است. کارگری که قصد شکایت از کارفرما را دارد، باید ابتدا مقدمات لازم برای طرح شکایت را انجام دهد.

  طبق قانون برای آن که به هر شکایت حقوقی رسیدگی شود، لازمه آن ارائه دادخواست به مرجع رسیدگی کننده است.

  ارائه دادخواست را می‌توان ابتدایی ترین مرحله در دعاوی کار و سایر دعاوی حقوقی در نظر گرفت. در صورتی که گارگر دادخواستی را در این زمینه تقدیم اداره کار نکند، امکان رسیدگی به خواسته وی وجود ندارد. تنظیم دادخواست خوب در این زمینه می‌تواند به نحوه رسیدگی به شکایات در اداره کار بسیار موثر باشد.

  دادخواستی که آیین و مقررات شکلی در آن رعایت نشده باشد، طبیعتا با رد دادخواست مواجه خواهد شد. نحوه نگارش متن دادخواست بسیار حائز اهمیت است و اگر اصول کلی دادخواست نویسی در آن رعایت نشود، مرجع رسیدگی کننده ترتیب اثری به دادخواست مربوطه نخواهد داد.

  چگونگی نگارش دادخواست بر اساس شرایط و مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. طبق این ماده، موارد زیر باید در متن دادخواست عنوان شود:

  1. مشخصات خواهان و خوانده
  2. تعیین بهای خواسته
  3. آنچه که خواهان از اداره کار درخواست دارد.
  4. ذکر ادله کافی جهت اثبات ادعای طرح شده از طرف مدعی
  5. شرح خواسته
  6. امضاء خواهان

  محاسبه مابه التفاوت دستمزد

  نحوه نگارش مشخصات خواهان و خوانده

  در ارتباط با شکایتی که از طرف کارگر علیه کارفرما بابت ما به التفاوت دستمزد شده و به تبع آن دادخواستی ارائه شده است، لازم است که کلیات دادخواست به بهترین شکل ممکن تنظیم شود. در مورد نگارش دادخواست مربوطه، ابتدا باید مشخصات اصحاب دعوا نوشته شود.

  کارگر به عنوان مدعی، اطلاعات وی در ستون خواهان و ستون خوانده مربوط به مشخصات کارفرما است. در این صورت اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، شغل و سایر موارد در متن دادخواست عنوان می‌شود.

  از آن جهت که دادخواست توسط کارگر ارائه می‌شود، باید اطلاعات مربوط به ستون خواهان به درستی تکمیل شده باشد و وجود نواقصی در این بخش می‌تواند به رد دادخواست منتهی شود.

  نگارش تعیین خواسته

  بعد از تکمیل ستون مربوط به خواهان، لازم است که قسمت تعیین خواسته نگارش شود. در واقع کارگر باید آنچه که از اداره کار تقاضا دارد، در این بخش عنوان کند. خواسته کارگر در ارتباط با شکایت مطرح شده، پرداخت ما به التفاوت دستمزد می‌باشد.

  در واقع تفاوتی که در مورد حق و دستمزد به وجود آمده، پرداخت آن از طرف کارگر درخواست شده که در صوذت اثبات این موضوع، کارفرما موظف به پرداخت ما به التفاوت دستمزد است.

  نگارش دلایل و ضمایم

  مرحله بعدی در تنظیم دادخواست شکایت کارگر از کارفرما بابت مابه التفاوت دستمزد که در تمامی دادخواست‌ها لازم است این بخش به طور کامل نگارش شود، قیمت دلایل و ضمائم است. هر ادعایی که مطرح می‌شود، لازم است از طریق دلایل و مدارک ارائه شده، به اثبات برسد.

  در این زمینه که کارگر ادعا می‌کند که ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما پرداخته نشده است، باید دلایلی را عنوان کند که بتواند ادعای مطرح شده را به خوبی ثابت نماید.

  کارگر هر دلیل و مدرکی که برای اثبات ادعای خود داشته باشد، می‌تواند ضمیمه دادخواست نموده و آن را تحویل اداره کار بدهد. اداره کار بر اساس دلایلی که کارگر ارائه می‌کند، حکم مقتضی را صادر می‌کند. بنابراین مهم است که کارگر به چه دلایل و مدارکی استناد نموده است.

  نگارش شرح خواسته

  با تکمیل قست‌های مزبور در دادخواست، نوبت به مرحله تنظیم شرح خواسته می‌رسد. در این بخش لازم است که ستون شرح خواسته با استناد به مواد قانونی نوشته شود.

  در واقع آنچه که کارگر درخواست می‌کند، باید به صورت صریح و دقیق در بخش مربوطه در دادخواست عنوان گردد. با نگارش کامل دادخواست، کارگر باید متن دادخواست را امضاء کند که نشان از تایید نظیم دادخواست توسط وی است.

  خدمات حقوقی سامانه وکیل کار

  سامان وکیل کار، خدمات متنوع در امور حقوقی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. یکی از این خدمات، نگارش اوراق فضایی بر اساس اصول و تشریفات قانونی است.

  بر همین اساس تنظیم دادخواست شکایت کارگر از کارفرما با موضوع عدم پرداخت ما‌به التفاوت دستمزد را می‌توانید بر عهده این سامانه قرار دهید.

  تهبه و تنظیم انواع دادخواست‌های مرتبط با دعاوی کار با بهترین شرایط ممکن صورت می‌گیرد که می‌توانید برای ثبت سفارش تنظیم دادخواست با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا
  مشاوره با وکیل: ۸۷۱۳۲۴۴۴ - ۰۲۱
  Index